top of page

base

DSC_5658.jpg

BASES - CONCURS DE CURTMETRATGES

BASES - CONCURSO DE CORTOMETRAJES

RULES - SHORTFILM CONTEST

-- CATALÀ --

ACOCOLLONA'T 2023- FESTIVAL DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR DE GIRONA

 

Curtmetratges:
- Temàtica lliure dins del gènere fantàstic i de terror. 
- La durada del curt ha de ser entre 3 i 20 minuts. 
- Tots aquells curts que no hagin estat realitzats en català o castellà hauran de ser presentats amb els seus subtítols corresponents. 
- Un cop realitzada la selecció, l’organització es posarà en contacte amb els autors perquè facin arribar les còpies d'exhibició.

- El període d'inscripció es tancarà el dia 15 de novembre de 2023
- Els curts hauran d'haver estat elaborats amb posterioritat a l'1 de gener de 2022.

 

- S’estableixen els següents premis:

 

CURMETRATGES:

- 1er Premi: 600 € + Trofeu
- 2n Premi:  350 €
- Premi del públic: Diploma


- La participació a l'ACOCOLLONA'T significa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, i amb aquesta els autors cedeixen gratuïtament a l'organització el dret d'exhibició de les  seves obres en quant a promoció i difusió del festival (web, mostres, etcètera). En el cas de drets compartits o similars, l'autor/productor especificarà en la inscripció si cedeix la totalitat del curt o fragments del mateix per les esmentades accions promocionals.

Envia'ns la teva obra a través del portal https://filmfreeway.com

-- ESPAÑOL --

ACOCOLLONA’T 2023 - FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR DE GIRONA

 

Cortometrajes
- Temática libre dentro del género fantástico y de terror. 
- La duración del corto debe estar entre los 3 y los 20 minutos. 
- Todos aquellos cortos que no hayan sido realizados en catalán o castellano deberán ser  presentados con sus subtítulos correspondientes. 
- Una vez realizada la selección, la organización se pondrá en contacto con los autores para que estos facilinten la copias de exhibición.

- El período de inscripción se cerrará el día 15 de noviembre de 2023.

- Los cortos deberán haber sido elaborados con posterioridad al 1 de enero de 2022.

- Se establecen los siguientes premios:

 

CORTOMETRAJES

- 1er premio: 600 € + Trofeo.
- 2ndo premio:  350 €
- Premio del público: Diploma


- La participación en ACOCOLLONA’T significa la aceptación íntegra de estas bases, y con ella los autores ceden gratuitamente a la organización el derecho de exhibición de  sus obras en cuanto a promoción y difusión del festival (web, muestras, etcétera). En el caso de derechos compartidos o similares, el autor/productor especificará en la  inscripción si cede la totalidad del corto o fragmentos del mismo por dichas acciones promocionales. 
Envíanos tu obra a través del portal https://filmfreeway.com

-- ENGLISH --

ACOCOLLONA’T 2023 - FANTASY AND HORROR FILM WEEK OF GIRONA
 

Shortfilms:

- The topic is free within the fantasy and horror. 
- Short film duration must be between 3 and 20 minutes. 
- All those films which language is not Catalan or Spanish must be presented with the  corresponding subtitles. 
- After the selection, the organization will contact with the authors for to the send of the exhibition copies. 
- The inscription period closes november the 15th 2023
- Short films must be produced after 1st of January 2022.


- The awards are: 

SHORTFILMS:

- Best Short Film: 600 € + Trophy.
- 2nd Classified Short Film: 300€
- Audience Award: Diploma

 

- Participation in ACOCOLLONA'T means the integral acceptance of these conditions and  grants to the organization the right of using the received works to promote and diffuse the  festival. In case of shared rights or similar, the author/productor will specify in the inscription if he/she gives the short film totally or fragments for such promotional  activities.

Send us your film by del portal https://filmfreeway.com.

bottom of page